Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1821
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 8807
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 235
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 754
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 2010 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ 97 PERSONEL ALINACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 97 Sözleşmeli Personel Alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA
644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN
36/A MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

     644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesine dayanılarak 12/03/2012 tarihli ve 2012/3064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları” uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyan Mühendis (İnşaat, Bilgisayar, Jeofizik, Harita, Jeoloji ve Çevre), Mimar, Şehir ve Bölge Plancısı, Avukat ve Uzman (İktisat, İşletme, Maliye ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi mezunu) unvanlı toplam (97) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

I - ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANLAR İTİBARİYLA DAĞILIMI
İSTİHDAM EDİLECEĞİ BİRİM: Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü


S.NO ÜNVANI İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISI
1. İnşaat Mühendisi
40
2. Bilgisayar Mühendisi
5
3. Jeofizik Mühendisi
5
4. Çevre Mühendisi
5
5. Harita Mühendisi
5
6. Jeoloji Mühendisi
5
7. Şehir ve Bölge Plancısı
7
8. Mimar
10
9. Uzman
10
10. Avukat
5
11. TOPLAM
97


II - ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
A) GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan “Kamu haklarından mahrum bulunmamak” ve “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak” şartlarını haiz olmak.
2) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.
3) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
4) Son başvuru günü itibariyle 25 yaşından gün almış ve 40 yaşını doldurmamış olmak.
5) Yabancı dil bilgi düzeyi tercih sebebidir.
6) Sözlü sınavdan en az 70 puan almış olmak.
7) En az üç yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olmak (avukatlar için staj süresi hariç). veya mezun olduğu bölümde ilk beş sıralamasının içinde olmak.
8) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı veya sonradan bu şartları kaybettiği anlaşılanların sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.
9) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek; Bakanlık tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

B) UNVANLAR İTİBARİYLE ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
İNŞAAT MÜHENDİSİ
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Mesleki konularla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Zemin Mekaniği
b) Yapı Malzemesi
c) Yapı Statiği
d) Betonarme
e) Su Yapıları
f) Şantiye Bilgisi
g) Kentsel Dönüşüm

ÇEVRE MÜHENDİSİ
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Çevre Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) İçme ve kullanma suyu temini
b) Atık su ve yağmur suyu bertarafı
c) Çevresel etik kavramının kentsel dönüşüme etkisi
d) Alternatif su kazanım ve arıtımı
e) Altyapı proje hazırlanması ve uygulaması

HARİTA MÜHENDİSİ
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları
b) Jeodezi (koordinat sistemleri)
c) Kadastro bilgisi
d) İmar uygulamaları
e) Haritacılık yazılımları

JEOFİZİK MÜHENDİSİ
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeofizik Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Sismoloji
b) Yer fiziği
c) Uygulamalı jeofizik
d) Yapı jeofiziği
e) Gravite

JEOLOJİ MÜHENDİSİ
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Tektonik
b) Hidrojeoloji
c) Tarihsel jeoloji
d) Genel jeoloji
e) Mineraloji

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Donanım
b) Yazılım Mühendisliği
c) Veritabanı ve Arayüz Tasarımı
d) Sistem Mühendisliği
e) Bilgi Güvenliği

ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Kent Ekonomisi
b) Konut Politikaları
c) Kentsel Dönüşüm
d) Kent Sosyolojisi
e) İmar ve Hukuk

MİMAR
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Mimari tasarım
b) Yapım bilgisi
c) Yapı malzemesi
d) Mimarlık tarihi
e) Bilgisayar destekli çizim
f) Kentsel Tasarım
g) İmar ve Hukuk

AVUKAT
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak.
2) Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanmak.
3) İstihdam edileceği il sınırları içinde ikamet etmek ve baroya kayıtlı olmak.
4) Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası bulunmamak.
5) Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle avukat olan eşi veya avukat olan usul ve füruğunun varsa Bakanlık aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan çekilmiş olmak.
6) Başvuru sırasında istenecek belgeleri teslim etmiş olmak. (Avukatlık Ruhsatname örneği, Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, uyarma cezası dışında ceza almadıklarına ilişkin bağlı bulundukları barodan alınacak belge, Avukat olan eşi ve avukat olan usul ve füruğunun Bakanlık aleyhine yürütmekte olduğu dava varsa, bu davalardan çekildiklerine dair belge)
7) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
1) Anayasa Hukuku
2) Medeni Hukuk
3) Borçlar Hukuku
4) Ticaret Hukuku
5) Medeni Usul Hukuku
6) İcra ve İflas Hukuku
7) İdare Hukuku
8) İdari Yargılama Hukuku
9) Ceza Hukuku
10) Ceza usul Hukuku

UZMAN
1) Üniversitelerin Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış fakültelerin iktisat, işletme, maliye veya bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümlerinin lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Dönüşüm projeleri özel hesabını yürütecek derecede mali konulara hakim olmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Genel Muhasebe
b) Borçlar Hukuku
c) Ticaret Hukuku
d) 6183 sayılı Kanun ve uygulamaları
e) 5018 sayılı Kanun ve uygulamaları

III - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR
1) Adaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının http://www.csb.gov.tr  sitesinde kendine uygun bulunan unvan için hazırlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra elektronik ortamda göndereceklerdir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
2) Posta veya diğer şekilde yapılan yada daha önce yapılmış olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3) Elektronik ortamda başvuru formu doldurulduktan sonra çıktısı alınarak saklanacak ve sonuçlar açıklandıktan sonra kazanan adaylar başvuru formunu imzalı ve fotoğraflı olarak Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir.
4) Başvurular 17/08/2012 tarihinde mesai saati bitiminde sona erecektir.
5) Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgiler Bakanlığımız internet sitesinde http://www.csb.gov.tr  ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

IV - SINAVA İLİŞKİN ESASLAR
1) Sınavlar, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak yürürlüğe konulan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların” 11 inci maddesinin 5 inci fıkrası ile öngörülen sözlü sınav olarak yapılacaktır.
2) Sözlü Sınav Konuları;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan).
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan).
c) Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (10 puan).
ç) Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık (10 puan).
d) Genel yetenek ve genel kültür (10 puan).
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (10 puan).
olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.
3) Alınacak personel sayısı en yüksek puan alandan başlamak üzere başarı puanına göre belirlenir.

V - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE ATAMA
Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda asil aday ve asil adayların yarısı kadar yedek aday (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez) isim listesi komisyon tarafından oluşturularak adaylara iadeli tahahütlü bildirilecek ve Bakanlığın http://www.csb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. İşe alınacak adaylar sınav sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren istenen belgeleri tamamlayarak Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına 15 gün içerisinde teslim edeceklerdir.

VI - SINAVI KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER
1) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesi örneği. yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, denkliğin Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı sureti.
2) Başvuru Formu http://www.csb.gov.tr  (Ek:2).
3) İsteklilerin Bakanlığımız web sitesindeki http://www.csb.gov.tr internet adresinde bulunan ilan ekinde yer alan Beyan Belgesi (Ek:3).
4) http://www.csb.gov.tr internet adresinde bulunan ilan ekindeki Fotoğraflı Özgeçmiş (Ek:4).
5) Mesleği ile ilgili çalıştığına dair hizmet belgesi. (SGK’dan)
6) Mezun olduğu bölümün ilk beş sıralamasında yer aldıklarına dair Rektörlükten alınacak belge.

VII - İLETİŞİM ADRESİ:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TELEFON:
Personel Dairesi Başkanlığı 0312 410 15 30 - 31
Vekaletler Cad. No: 1 Kat: 3
Bakanlıklar/ANKARA


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.