Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1833
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 10296
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 236
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 756
Toplam 798 Bilgi Makalesi ve toplam 2055 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
TATARİSTAN`DA NELER OLUYOR
BAÐIMSIZLIK ÝLAN EDÝLDÝ! Yazdýr e-Posta

tataristanTatar Türklerinin resmi olmayan kuruluþu olan Tatar Milli Meclisi, 20 Aralýk 2008`de yapýlan toplantýsýnda, Tataristan`ýn baðýmsýzlýðýný ilan etmiþtir ve tüm dünya ülkelerinden 30 Aðustos...

1990 yýlýnda Tatar Devletinin resmi kuruluþu olan Tataristan Parlamentosu tarafýndan

fevziye_bayramova_b
Sürgündeki yeni milli meclisin reisi Fevziye Bayramova

kabul edilen Baðýmsýzlýk Deklarasyonu`nun tanýnmasýný istemiþ ve sürgündeki Tataristan Hükümetinin üyelerini onaylamýþtýr.

20 Aralýk tarihinde Çallý þehrinde Tatar Milli Meclis`inin geniþletilmiþ toplantýsý yapýlmýþtýr. Toplantýya Kazan, Çallý, Tüben Kama, Bögelme, Leninogorski þehirlerinden, Çistay, Alekseyevski ve baþka bölgelerden Milli Meclis ve milli hareket vekilleri katýlmýþtýr. Dünyada ve Rusya`da cereyan eden siyasi vaziyeti göz önünde tutarak, Milli Meclis, Birleþmiþ Milletler`e, dünya parlamentolarýna ve baþkanlarýna Tataristan`ýn devlet baðýmsýzlýðýnýn tanýnmasý dileðiyle müracaat etmiþtir. "Tatar ulusu devletçiliðini kan dökmeden, uluslararasý hukuk kurallarýna esasen demokratik yol ile gerçekleþtirmek istiyor, - deniliyor müracaatta. – Bunun için dünya topluluklarýndan Tatar ulusunun kaybettiði devletini diriltmede yasal çabalarýnýn desteklenmesini istiyoruz." Ayný zamanda Tataristan`ýn devlet baðýmsýzlýðý beyanatýna göre karar alýnmýþtýr, Milli Hükümet`in terkibi onaylanmýþtýr.
        
Milli Meclis`e baðlý olarak çalýþagelen "Sürgündeki Milli Hükümet`in" reisi olarak Amerika`da yaþayan tanýnmýþ millettaþýmýz, bilgin ve siyasetçi Vil Mirzayanov seçilmiþtir. Milli Hükümet`in terkibine Heyretdin Güleçyüz (Almanya), Ýklil Kurban, Roza Kurban (Türkiye), Fenzaman Battal, Gosman Gomer, Zölfiye Kadýyr (Tataristan) ve Kerim Yauþev (Baþkurdistan) seçilmiþtir. Onlarýn ilk görevi Milli Meclis`in kabul ettiði belgeleri uluslararasý kuruluþlara iletmek, Milli Meclis`i Birleþmiþ Milletler nezdinde resmi olmayan kuruluþ olarak kaydettirmek vazifesi yüklenmiþtir.
        
Milli Meclis toplantýsýnda diðer örgütlenme iþlerine de bakýlmýþtýr. Tüzükte gösterilen zamanýn dolmasý gereði, teþekkür ile Milli Meclis reisi Ýldus Emirhanov`un görevine son verilmiþtir. Milli Meclis`in yeni reisi olarak siyasetçi, yazar-bilgin Fevziye Bayramova seçilmiþtir. Milli Meclis reisinin yardýmcýsý olarak tanýnmýþ siyasetçi Faik Taciyev seçilmiþtir. Konuþmacýlarýn hepsi, Tatar ulusunu yeniden devlet baðýmsýzlýðýný elde etme hareketine geçirmek ve devletçiliðe ulaþmak için yabancý ülkelerin de yardýmýna dayanmak gerektiði konusunda hemfikirdir. Gelecek yýlýn yazýnda Milli Meclis`in sýradaki toplantýsý, yýl sonunda Kurultay`ý yapýlacaktýr.
 
Milli Meclis`in Matbaa Merkezi
20 Aralýk 2008
Tatarcadan Türkiye Türkçesine aktaran Sürgündeki Milli Hükümet üyesi
Roza KURBAN.
turkgündem.netPaylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.