Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1833
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 10295
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 236
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 756
Toplam 798 Bilgi Makalesi ve toplam 2055 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
TÜRK STANDARTLAR ENSTİTÜSÜ TOPLU PERSONEL ALIYOR

Türk Standardları Enstitüsü

Personel Alım İlanı
Türk Standardları Enstitüsü, çeşitli illerde istihdam edilmek üzere, 46’sı lisans, 4’ü önlisans mezunu olmak üzere toplam 50 adet kadrolu personel alacak. Başvurular, 24 Mayıs 2010 tarihinden, 4 Haziran 2010 Cuma günü mesai saati bitimine kadar yapılmalıdır.
 
Türk Standardları Enstitüsünden:
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI
Enstitümüze, çeşitli illerde istihdam edilmek üzere, aşağıda kadro unvan ve sayıları belirtilen 46’sı lisans, 4’ü önlisans mezunu olmak üzere toplam 50 adet kadrolu personel alınacaktır.
Öğrenim Durumu Kadro Unvanı Alınacak Personel Sayısı Görev Yeri
Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu Mühendis 3 Ankara (1)
İstanbul (1)
Konya (1)
Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Mühendis 9 Ankara (2)
İstanbul (3)
Gebze Kampüsü /Kocaeli (2)
Bursa (1)
Sakarya (1)
Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu Mühendis 1 İstanbul
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu Mühendis 4 Ankara (3)
Gebze Kampüsü /Kocaeli (1)
Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Mühendis 9 Ankara (4)
İstanbul (2)
Gebze Kampüsü /Kocaeli (2)
Denizli (1)
Metalurji Mühendisliği Bölümü mezunu Mühendis 1 Ankara
İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu Mühendis 2 Gebze Kampüsü /Kocaeli (1)
Gaziantep (1)
Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunu Mühendis 1 Denizli
Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği veya Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Mühendis 3 Bursa (1)
Ankara (2)
Ziraat Fakültesi mezunu Mühendis 1 Ankara
Fizik Bölümü mezunu Fizikçi 1 Gebze Kampüsü /Kocaeli
Kimya Bölümü mezunu Kimyager 4 Ankara (2)
Gebze Kampüsü /Kocaeli (2)
Veterinerlik Fakültesi mezunu Veteriner 1 Ankara
Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunu Mimar 1 Ankara
İletişim Fakültesi mezunu Memur 2 Ankara
Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunu Memur 3 Ankara (2)
Gebze Kampüsü /Kocaeli (1)
MYO Makine Bölümü mezunu Tekniker 1 İstanbul
MYO İnşaat Bölümü mezunu Tekniker 1 Gebze Kampüsü /Kocaeli
MYO Tekstil Bölümü mezunu Tekniker 1 Denizli
MYO Ağaç İşleri veya Mobilya ve Dekorasyon Bölümü mezunu Tekniker 1 Gebze Kampüsü /Kocaeli
1 - SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
1) Türk vatandaşı olmak,
2) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1980 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hapis, veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,
7) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28-29 Haziran 2008 ve 21 Eylül 2008 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2008-KPSS Lisans ve 2008 KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
8) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nın yabancı dil bölümünden (İngilizce, Almanca ve Fransızca) en az 42 (% 70) soruya doğru cevap vermiş veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS 2007, 2008 ve 2009 yıllarındaki sınavlar) en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya geçerlilik süresi dolmamış olmak kaydıyla TOEFL IBT Sınavından 65 ve üzeri, TOEFL PBT Sınavından 470 ve üzeri puan almış olmak,
9) Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yüksek öğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.
10) Adaylar, başvuruda bulundukları kadrolar için, tabloda yer alan görev yerlerinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
2 - BAŞVURU
Enstitü kadrolarına yapılacak atamalar için başvurular, 3 üncü bölümde belirtilen belgelerle birlikte 24 Mayıs 2010 tarihinden, 4 Haziran 2010 Cuma günü mesai saati bitimine kadar şahsen veya Türk Standardları Enstitüsü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Necatibey Caddesi No: 112 06100 Bakanlıklar/Ankara adresine posta ile iadeli taahhütlü olarak yapılacaktır. Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Posta ile yapılan başvurularda, belgelerin Enstitü Genel Evrak birimine en geç 4 Haziran 2010 Cuma günü mesai bitimine kadar teslimi gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurularda belgelerin, belgeyi veren kurum veya noterce onaylı örneğinin gönderilmesi gerekmekte olup, evrakın eksik olması, onaylı örneğinin gönderilmemiş olması ya da belirtilen tarihte Enstitüye ulaşmamış olması halinde yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.
3 - BAŞVURU BELGELERİ
1) Türk Standardları Enstitüsü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından veya http://www.tse.org.tr web-sitesinden temin edilip doldurulacak “İş Talep Formu” ve eki “Beyan Formu”,
2) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
3) Adayların kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri (Kompozisyon biçiminde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde),
4) Öğrenim veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği (Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunları için denklik belgesi),
5) KPSS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,
6) KPDS veya TOEFL sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,
7) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
8) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,
9) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,
10) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf.
Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuruda bulunanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvurusu kabul edilen adaylar için ayrıca sınav giriş belgesi düzenlenmeyecektir.
4 - SINAV ŞEKLİ
Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.
Başvuruda bulunan adaylar, Sınava Giriş Şartlarında belirtilen KPSS puanlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralamaya tabi tutulacak ve her bir bölümde alınacak eleman sayısının dört katı aday sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olanlar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.
Sıralama sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri ile sınavın tarihi ve yeri Enstitünün http://www.tse.org.tr web-sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5 - SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME
Giriş sınavında; adayların mezun olduğu bölüm ile birlikte Türk Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, mesleki bilgi ve becerileri, genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, fiziki durumları ile davranış ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu değerlendirilecektir.
Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla, ortalamanın en az 70 puan olması gerekir.
Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.
6 - SINAV YERİ
Sınav, Enstitünün Necatibey Cad. No: 112 06100-Bakanlıklar/Ankara adresinde yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, Enstitünün web-sitesinde her bir aday için belirtilen tarih ve saatte yukarıda belirtilen adreste nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.
7 - SINAVI KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI
Sınavı asıl ve yedek olarak kazananlar Enstitünün http://www.tse.org.tr web-sitesinde ve merkez binada herkesin görebileceği bir yere asılmak suretiyle ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Enstitüce kendilerine bildirilen süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır.
Sınavı kazanan asıl aday sayısı kadar yedek aday listesi belirlenir. Sınavı asıl olarak kazanmış adaylardan; bildirilen tarihe kadar müracaatta bulunmayanların, atamadan sarfınazar edenlerin, aranan şartlardan herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların ve ataması yapıldığı halde başlamayanların yerine, yedek aday listesinden, sınav sonuçlarının ilanından itibaren dört ay içerisinde başarı sırasına göre atama yapılabilir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.
8 - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların Enstitünün internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç yedi gün içerisinde bir dilekçe ile Enstitüye yapılır. İtirazlar Sınav Komisyonu tarafından on iş günü içerisinde incelenerek başvuru sahibine cevap verilir.


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.