Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1821
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 8812
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 235
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 754
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 2010 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİNİN TAM METNİ

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN

MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10

uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna “Bu maksatla alınacak tedbirler esitlik ilkesine

aykırı olarak yorumlanamaz.” cümlesi ve aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere

asagıdaki fıkra eklenmis, devamındaki fıkralar buna göre teselsül ettirilmistir.

“Çocuklar, yaslılar ve engelliler gibi özel surette korunması gerekenler için alınacak

tedbirler esitlik ilkesine aykırı sayılamaz.”

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20 nci maddesine asagıdaki fıkra

eklenmistir.

“Herkes, kendisiyle ilgili kisisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu

hak; kisinin kendisiyle ilgili kisisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erisme,

bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları dogrultusunda kullanılıp

kullanılmadıgını ögrenmeyi de kapsar. Kisisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya

kisinin açık rızasıyla islenebilir. Kisisel verilerin korunmasına iliskin esas ve usuller kanunla

düzenlenir.”

MADDE 3- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası

asagıdaki sekilde degistirilmistir.

“Vatandasın yurt dısına çıkma hürriyeti, ancak suç sorusturması veya kovusturması

sebebiyle hâkim kararına baglı olarak sınırlanabilir.”

MADDE 4- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41 inci maddesinin kenar basgı “I.

Ailenin korunması ve çocuk hakları” seklinde degistirilmis ve maddeye asagıdaki fıkralar

eklenmistir.

“Her çocuk, yeterli himaye ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı

olmadıkça, ana ve babasıyla kisisel ve dogrudan iliski kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.

Devlet, çocuk istismarı, cinsellik ve siddete karsı çocukları koruyucu tedbirleri alır.”

MADDE 5- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 53 üncü maddesinin kenar basgı “A.

Toplu is sözlesmesi ve toplu sözlesme hakkı” seklinde degistirilmis, üçüncü fıkrası

yürürlükten kaldırılmıs ve maddeye asagıdaki fıkralar eklenmistir.

“Memurlar ve diger kamu görevlileri, toplu sözlesme yapma hakkına sahiptirler.

Toplu sözlesme yapılması sırasında uyusmazlık çıkması halinde taraflar Uzlastırma

Kuruluna basvurabilir. Uzlastırma Kurulu kararları kesindir ve toplu sözlesme hükmündedir.

Toplu sözlesme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözlesmeden yararlanacaklar,

toplu sözlesmenin yapılma sekli, usulü ve yürürlügü, Uzlastırma Kurulunun teskili, çalısma

usul ve esasları ile diger hususlar kanunla düzenlenir.”

2 / 9

MADDE 6- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 69 uncu maddesinin üçüncü,

dördüncü, yedinci fıkraları asagıdaki sekilde degistirilmis, altıncı fıkrasının sonuna “Meclis

çalısmalarındaki oy ve sözler, Mecliste ileri sürülen düsünceler ve Meclisçe baska bir karar

alınmadıkça bunların Meclis dısında tekrarı veya açıga vurulması ile idarenin eylem ve

islemleri, odaklasmanın tespitinde gözetilemez.” cümlesi eklenmis, dokuzuncu fıkrasındaki

“bes yıl” ibaresi “üç yıl” seklinde degistirilmis, dokuzuncu fıkrasındaki “temelli” sözcükleri,

onuncu fıkrasındaki “temelli olarak” ibaresi ile besinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten

kaldırılmıstır.

“Siyasî partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın

uygulanması kanunla düzenlenir. Siyasî partilerin malî denetimi Sayıstay tarafından yapılır.

Sayıstayca siyasî partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunlugunun

tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda

gösterilir. Sayıstayın bu denetim sonunda verecegi kararlar kesindir.

Siyasî partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Bassavcısının talebi üzerine,

Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan her bir siyasî partinin beser üye ile temsil

edildigi ve Meclis Baskanının baskanlıgında olusturulacak Komisyonun üye tam sayısının

üçte iki çogunlugu ve gizli oyla verecegi izin üzerine açılacak dava, Anayasa Mahkemesince

kesin olarak karara baglanır. Komisyonun bu kararı, yargı denetimi dısındadır. Reddedilen

izin basvurusunda ileri sürülen sebepler, hiçbir sekilde yeni bir basvuruya konu olamaz.

Siyasî parti gruplarında ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde izin konusunda görüsme

yapılamaz ve karar alınamaz.”

“Anayasa Mahkemesi, yukarıdaki fıkraya göre kapatma yerine, dava konusu fiillerin

agırlıgına göre ilgili siyasî partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun

bırakılmasına karar verebilir. Devlet yardımından yoksun bırakılma, baglı oldugu kapatma

davasının ve kararının usulüne tabi olup tek basına dava konusu kılınamaz.”

MADDE 7- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 74 üncü maddesinin kenar basgı

“VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine basvurma hakkı” seklinde degistirilmis,

üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıs ve maddeye asagıdaki fıkralar eklenmistir.

“Herkes bilgi edinme ve kamu denetçisine basvurma hakkına sahiptir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baskanlıgına baglı olarak kurulan Kamu Denetçiligi

Kurumu idarenin isleyisiyle ilgili sikâyetleri inceler.

Kamu Basdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için

seçilir. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt

çogunlugu aranır. Üçüncü oylamada salt çogunluk saglanamazsa, bu oylamada en çok oy alan

iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmis

olur.

Bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi, Kamu Denetçiligi Kurumunun

kurulusu, görevi, çalısması, inceleme sonucunda yapacagı islemler ile Kamu Basdenetçisi ve

kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına iliskin usul ve esaslar kanunla

düzenlenir.”

MADDE 8 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 84 üncü maddesinin son fıkrası

yürürlükten kaldırılmıstır.

3 / 9

MADDE 9- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 94 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının

ikinci cümlesi asagıdaki sekilde degistirilmistir.

“İlk seçilenlerin görev süresi iki yıldır, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise o yasama

döneminin sonuna kadar devam eder.”

MADDE 10- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 125 inci maddesinin ikinci fıkrasına

“Ancak, Yüksek Askeri Suranın Silahlı Kuvvetlerden her türlü ilisik kesme kararlarına karsı

yargı yolu açıktır.” cümlesi eklenmis, dördüncü fıkrasının birinci cümlesi asagıdaki sekilde

degistirilmistir.

“Yargı yetkisi, idarî eylem ve islemlerin hukuka uygunlugunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir

surette yerindelik denetimi seklinde kullanılamaz.”

MADDE 11- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 128 inci maddesinin ikinci fıkrasına

asagıdaki cümle eklenmistir.

“Ancak, malî ve sosyal haklara iliskin toplu sözlesme hükümleri saklıdır.”

MADDE 12- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 129 uncu maddesinin üçüncü fıkrası

asagıdaki sekilde degistirilmistir.

“Disiplin kararları yargı denetimi dısında bırakılamaz.”

MADDE 13- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 144 üncü maddesi kenar basgıyla

birlikte asagıdaki sekilde degistirilmistir.

“G. Adalet hizmetlerinin denetimi

MADDE 144- Adalet hizmetleri ile savcıların idarî görevleri yönünden Adalet

Bakanlıgınca denetimi, adalet müfettisleri eliyle yapılır. Buna iliskin usul ve esaslar kanunla

düzenlenir.”

MADDE 14 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 145 inci maddesi asagıdaki sekilde

degistirilmistir.

“MADDE 145- Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından

yürütülür. Bu mahkemeler; asker kisilerin, sadece askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak

isledikleri askerî suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler. Devletin güvenligine, anayasal

düzene ve bu düzenin isleyisine karsı suçlara ait davalar her halde adliye mahkemelerinde

görülür.

Savas hali haricinde, asker olmayan kisiler askerî mahkemelerde yargılanamaz.

Askerî mahkemelerin savas halinde hangi suçlar ve hangi kisiler bakımından yetkili

oldukları; kurulusları ve gerektiginde bu mahkemelerde adlî yargı hâkim ve savcılarının

görevlendirilmeleri kanunla düzenlenir.

Askerî yargı organlarının kurulusu, isleyisi, askerî hâkimlerin özlük isleri, askerî

savcılık görevlerini yapan askerî hâkimlerin görevli bulundukları komutanlıkla iliskileri,

mahkemelerin bagımsızlıgı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.”

4 / 9

MADDE 15- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146 ncı maddesi asagıdaki sekilde

degistirilmistir.

“MADDE 146. – Anayasa Mahkemesi ondokuz üyeden kurulur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıstay Genel Kurulunun kendi baskan ve

üyeleri arasından, her bos yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro

baskanlarının avukatlar arasından gösterecekleri üçer aday içinden yapacagı gizli oylamayla

seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak bu seçimde, her bos üyelik için ilk

oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çogunlugu

aranır. İkinci oylamada salt çogunluk saglanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için

üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmis olur.

Cumhurbaskanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıstay, bir üyeyi Askeri Yüksek İdare

Mahkemesi genel kurullarınca kendi baskan ve üyeleri arasından her bos yer için

gösterecekleri üçer aday içinden; üç üyeyi Yüksekögretim Kurulunun kendi üyesi olmayan

yüksekögretim kurumları ögretim üyeleri arasından gösterecegi üçer aday içinden; bes üyeyi

üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar veya Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından;

iki üyeyi ise yüksek ögrenim görmüs Türkiye Cumhuriyeti vatandasları arasından seçer.

Yargıtay, Danıstay, Askerî Yüksek dare Mahkemesi ve Sayıstay genel kurullarından,

Anayasa Mahkemesi üyeligine aday göstermek için yapılacak seçimlerde, her bos üyelik için,

bir üye ancak bir aday için oy kullanabilir; en fazla oy alan üç kisi aday gösterilmis sayılır.

Baro baskanlarının avukatlar arasından gösterecekleri üç aday için yapılacak seçimde de her

bir baro baskanı ancak bir aday için oy kullanabilir ve en fazla oy alan üç kisi aday

gösterilmis sayılır.

Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kırkbes yasın doldurulmus olması

kaydıyla; yüksekögretim kurumları ögretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını

kazanmıs, avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmıs, üst kademe yöneticilerinin

yüksekögrenim görmüs ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalıss olması sarttır.

Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çogunlugu

ile dört yıl için bir Baskan ve üç daire baskanı seçilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

Anayasa Mahkemesi üyeleri aslî görevleri dısında resmi veya özel hiçbir görev

alamazlar.”

MADDE 16 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 147 nci maddesinin kenar basgı

“2. Üyelerin görev süresi ve üyeligin sona ermesi” seklinde, birinci fıkrası ise asagıdaki

sekilde degistirilmistir.

“Anayasa Mahkemesi üyeleri oniki yıl için seçilirler. Bir kimse iki defa Anayasa

Mahkemesi üyesi seçilemez. Anayasa Mahkemesi üyeleri altmısbes yasını doldurunca

emekliye ayrılırlar. Zorunlu emeklilik yasından önce görev süresi dolan üyelerin baska bir

görevde çalısmaları ve özlük isleri kanunla düzenlenir.”

MADDE 17- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148 inci maddesinin birinci

fıkrasının birinci cümlesinin sonuna “ve anayasa sikâyeti basvurularını karara baglar” ibaresi

eklenmis, aynı maddenin altıncı fıkrası “Yüce Divan kararlarına yeniden inceleme basvurusu

yapılabilir. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucunda verdigi kararlar kesindir.”karsı karar

seklinde degistirilmis, maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere asagıdaki fıkralar

eklenmis ve devamındaki fıkralar buna göre teselsül ettirilmistir.

5 / 9

“Herkes, Avrupa İnsan Hakları Sözlesmesi kapsamındaki anayasal hak ve

özgürlüklerden birinin kamu gücü tarafından ihlal edildigi iddiasıyla ve kanun yollarının

tüketilmis olması sartıyla Anayasa Mahkemesine basvurabilir.

Anayasa sikâyetinde kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme

yapılamaz.

Anayasa sikâyetine iliskin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.”

MADDE 18- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 149 uncu maddesi asagıdaki sekilde

degistirilmistir.

“MADDE 149. – Anayasa Mahkemesi, üç daire ve Genel Kurul halinde çalısır.

Daireler, daire baskanının baskanlıgında dört üyenin katılımıyla toplanır. Genel Kurul,

Mahkeme Baskanının baskanlıgında en az ondört üye ile toplanır. Daireler ve Genel Kurul

kararlarını salt çogunlukla alır. Anayasa sikâyetlerinin kabul edilebilirlik incelemesi için ön

komisyonlar olusturulabilir.

Siyasî partilere iliskin dava ve basvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan

sıfatıyla yürütülecek yargılamalara Genel Kurulca bakılır.

Anayasa degisikliginde iptale, siyasî partilerin kapatılmasına ya da Devlet

yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için üye tamsayısının üçte iki oy

çoklugu sarttır.

Sekil bozukluguna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip

karara baglanır.

Anayasa Mahkemesinin kurulusu, Genel Kurul ve dairelerin yargılama usulleri

kanunla; Mahkemenin çalısma esasları, daire ve komisyonların olusumu ve isbölümü kendi

yapacagı İçtüzükle düzenlenir.

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktıgı davalar dısında kalan isleri dosya

üzerinde inceler. Ancak, anayasa sikayeti basvurularında durusma yapılmasına karar

verilebilir. Mahkeme ayrıca gerekli gördügü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek üzere

ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanları çagırabilir ve siyasî partilerin kapatılmasına iliskin

davalarda, Yargıtay Cumhuriyet Bassavcısından sonra kapatılması istenen siyasî partinin

genel baskanlıgının veya tayin edecegi bir vekilin savunmasını dinler.”

MADDE 19- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 156 ncı maddesinin son fıkrası

asagıdaki sekilde degistirilmistir.

“Askerî Yargıtayın kurulusu, isleyisi, mensuplarının disiplin ve özlük isleri,

mahkemelerin bagımsızlıgı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.”

MADDE 20- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 159 uncu maddesi asagıdaki sekilde

degistirilmistir.

“MADDE 159- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bagımsızlıgı ve

hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yirmibir asıl ve on yedek üyeden olusur; üç daire

halinde çalısır.

6 / 9

Kurulun Baskanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlıgı Müstesarı Kurulun tabiî üyesidir.

Kurulun, dört asıl üyesi, nitelikleri kanunda belirtilen; yüksek ögretim kurumlarının hukuk,

iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan ögretim üyeleri, üst kademe yöneticileri ile

avukatlar arasından Cumhurbaskanınca, bir asıl ve bir yedek üyesi Anayasa Mahkemesi

raportörleri arasından Anayasa Mahkemesince, üç asıl ve iki yedek üyesi Yargıtay üyeleri

arasından Yargıtay Genel Kurulunca, bir asıl ve bir yedek üyesi Danıstay üyeleri arasından

Danıstay Genel Kurulunca, yedi asıl ve dört yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa

ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemis adlî yargı hâkim ve savcıları arasından adlî yargı

hâkim ve savcılarınca, üç asıl ve iki yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı

gerektiren nitelikleri yitirmemis idarî yargı hâkim ve savcıları arasından idarî yargı hâkim ve

savcılarınca, dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Kurul üyeligi seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki altmıs gün içinde

yapılır. Cumhurbaskanı tarafından seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan Kurul üyeliginin

bosalması durumunda, bosalmayı takip eden altmıs gün içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır.

Diger üyeliklerin bosalması halinde, asıl üyenin yedegi tarafından kalan süre tamamlanır.

Yargıtay ve Danıstay genel kurullarından seçilecek Kurul üyeligi için her üyenin,

birinci sınıf adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilecek Kurul üyeligi için her

hâkim ve savcının; ancak bir aday için oy kullanacagı seçimlerde, en fazla oy alan adaylar

sırasıyla asıl ve yedek üye seçilir. Bu seçimler her dönem için bir defada ve gizli oyla yapılır.

Kurulun, Adalet Bakanı ile Adalet Bakanlıgı Müstesarı dısındaki asıl üyeleri,

görevlerinin devamı süresince kanunda belirlenenler dısında baska bir görev alamazlar.

Kurulun yönetimi ve temsili Kurul Baskanına aittir. Kurul Baskanı dairelerin

çalısmalarına katılamaz. Kurul, kendi üyeleri arasından daire baskanlarını seçer. Baskan,

yetkilerinden bir kısmını baskanvekili olarak belirledigi daire baskanına devredebilir.

Kurul, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını meslege kabul etme, atama ve nakletme,

geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, meslekte kalmaları uygun

görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklastırma

islemlerini yapar; Adalet Bakanlıgının, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin

degistirilmesi konusundaki tekliflerini karara baglar; ayrıca, Anayasa ve kanunlarla verilen

diger görevleri yerine getirir.

Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere

(hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme;

görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç isleyip islemediklerini, hal ve eylemlerinin

sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadıgını arastırma ve gerektiginde haklarında inceleme

ve sorusturma islemleri, ilgili dairenin teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Baskanının oluru ile Kurul müfettislerine yaptırılır. Sorusturma ve inceleme islemleri,

hakkında sorusturma ve inceleme yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle de

yaptırılabilir.

Kurulun meslekten çıkarma cezasına iliskin olanlar dısındaki kararlarına karsı yargı

mercilerine basvurulamaz.

Kurula baglı Genel Sekreterlik kurulur. Genel Sekreter, birinci sınıf hâkim ve

savcılardan Kurulun teklif ettigi üç aday arasından Kurul Baskanı tarafından atanır. Kurul

müfettisleri ile Kurulda geçici veya sürekli olarak çalıstırılacak hâkim ve savcıları,

muvafakatlerini alarak atama yetkisi Kurula aittir.

Adalet Bakanlıgının merkez, baglı ve ilgili kuruluslarında geçici veya sürekli olarak

çalıstırılacak hâkim ve savcılar ile adalet müfettislerini, muvafakatlerini alarak atama yetkisi

7 / 9

Adalet Bakanına aittir.

Kurul üyelerinin seçimi, dairelerin olusumu ve isbölümü, Kurulun ve dairelerin

görevleri, toplantı ve karar yeter sayıları, çalısma usul ve esasları, dairelerin karar ve

islemlerine karsı yapılacak itirazlar ve bunların incelenmesi usulü ile Genel Sekreterligin

kurulus ve görevleri kanunla düzenlenir.”

MADDE 21 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 15 inci maddesi yürürlükten

kaldırılmıstır.

MADDE 22- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına asagıdaki geçici maddeler

eklenmistir.

“GEÇİCİ MADDE 18- Bu Kanunun 6 ncı maddesiyle Anayasanın 69 uncu

maddesinde yapılan degisiklikler, Anayasa Mahkemesinde görülmekte olan davalarda da

uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 19- Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte Anayasa Mahkemesinin

mevcut yedek üyeleri asıl üye sıfatını kazanır.

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren otuz gün içinde, birer üye, Sayıstay

Genel Kurulunun ve baro baskanlarının gösterecekleri üçer aday arasından Türkiye Büyük

Millet Meclisi tarafından seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak seçimde, her bos

üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt

çogunlugu aranır. İkinci oylamada salt çogunluk saglanamazsa, bu oylamada en çok oy alan

iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmis olur.

Sayıstay Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesi üyeligine aday göstermek için

yapılacak seçimlerde, bir üye ancak bir aday için oy kullanabilir; en fazla oy alan üç kisi aday

gösterilmis sayılır. Baro baskanlarının avukatlar arasından gösterecekleri üç aday için

yapılacak seçimde de her bir baro baskanı ancak bir aday için oy kullanabilir ve en fazla oy

alan üç kisi aday gösterilmis sayılır.

Cumhurbaskanı, yüksekögrenim görmüs Türkiye Cumhuriyeti vatandasları arasından

iki üyeyi seçer.

Anayasa Mahkemesi üyeligine aday gösteren kurumların halen mevcut üyeleri ile

kendi kontenjanlarından seçilmis yedek üyeler, tamamlama seçiminde göz önünde

bulundurulur.

Anayasa sikayetine iliskin gerekli düzenlemeler iki yıl içinde tamamlanır. Uygulama

kanununun yürürlüge girdigi tarihten itibaren anayasa sikâyeti basvuruları kabul edilir.

Anayasa Mahkemesinde halen belli görevlere seçilmis olanların bu sıfatları seçilmis

oldukları sürenin sonuna kadar devam eder. Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte üye olanlar

yas haddine kadar görevlerine devam ederler.

GEÇİCİ MADDE 20- Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren otuz gün içinde

asagıda belirtilen esas ve usuller dahilinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri

seçilir.

a) Cumhurbaskanı, hâkimlik meslegine alınmasına engel bir hali olmayan; yüksek

ögretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında en az onbes yıldan beri

görev yapan ögretim üyeleri, üst kademe yöneticileri ile meslekte fiilen onbes yılını

doldurmus avukatlar arasından dört üye seçer. Cumhurbaskanı, üst kademe yöneticileri

8 / 9

arasından seçecegi Kurul üyesini, bakanlık, müstesarlık, müstesar yardımcılıgı, valilik,

Cumhurbaskanlıgı Genel Sekreterligi, kamu kurum ve kuruluslarında genel müdürlük veya

teftis kurulu baskanlıgı görevlerini yapanlar arasından seçer.

b) Anayasa Mahkemesi, bir asıl ve bir yedek üyeyi Anayasa Mahkemesi raportörleri

arasından seçer. Mahkeme Baskanı bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren yedi gün

içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üye adaylık basvurularını ilân eder. lan

tarihinden itibaren yedi gün içinde adaylar basvurularını yaparlar. Basvuru tarihinin sona

erdigi günden itibaren onbes gün içinde Mahkeme, adaylar arasından bir asıl ve bir yedek

üyeyi seçer.

c) Yargıtay Genel Kurulu, Yargıtay üyeleri arasından üç asıl ve iki yedek üye seçer.

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren yedi gün içinde Yargıtay Birinci Baskanı

adaylık basvurusunu ilan eder. İlan tarihinden itibaren yedi gün içinde adaylar Birinci

Baskanlıga basvurur. Basvuru tarihinin sona erdigi günden itibaren onbes gün içinde Yargıtay

Genel Kurulu seçim yapar. Her Yargıtay üyesinin sadece bir aday için oy kullanabilecegi

seçimde, en fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmis olur.

ç) Danıstay Genel Kurulu, Danıstay üyeleri arasından bir asıl ve bir yedek üye seçer.

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren yedi gün içinde Danıstay Baskanı adaylık

basvurusunu ilan eder. İlan tarihinden itibaren yedi gün içinde adaylar Baskanlıga basvurur.

Basvuru tarihinin sona erdigi günden itibaren onbes gün içinde Danıstay Genel Kurulu seçim

yapar. Her Danıstay üyesinin sadece bir aday için oy kullanabilecegi seçimde, en fazla oy alan

adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmis olur.

d) Yedi asıl ve dört yedek üye birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren

nitelikleri yitirmemis olan adli yargı hâkim ve savcıları arasından, adli yargı hâkim ve

savcıları tarafından Yüksek Seçim Kurulunun gözetim ve denetiminde seçilir. Bu Kanunun

yürürlüge girdigi tarihten itibaren bes gün içinde Yüksek Seçim Kurulu adaylık basvurularını

ilân eder. İlân tarihinden itibaren üç gün içinde adaylar Yüksek Seçim Kuruluna basvurur.

Basvuru tarihinin sona erdigi günden itibaren iki gün içinde Yüksek Seçim Kurulu adayların

basvurularını inceler ve aday listesini belirleyerek ilân eder. Takip eden iki gün içinde bu

listeye karsı itiraz edilebilir. İtiraz süresinin sona erdigi günden itibaren iki gün içinde İtirazlar

incelenir, sonuçlandırılır ve kesin aday listesi ilân edilir. Yüksek Seçim Kurulunun kesin aday

listesini ilân ettigi tarihten sonraki ikinci Pazar günü her ilde, il seçim kurulunun gözetim ve

denetimi altında yapılacak seçimlerde, o ilde ve ilçelerinde görev yapan hâkim ve savcılar oy

kullanır. İl seçim kurulları o ilde oy kullanacak hâkim ve savcıların sayısına göre sandık

kurulları olusturur. Sandık kurullarının islem, tedbir ve kararlarına karsı yapılan sikâyet ve

itirazlar il seçim kurulunca karara baglanır. Adaylar propaganda yapamazlar; sadece, Yüksek

Seçim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde özgeçmislerini bu is için

tahsis edilmis bir internet sitesinde yayımlayabilirler. Bu seçimlerde her seçmen sadece bir

aday için oy kullanabilir. Seçimlerde en çok oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye

seçilmis olur. Kullanılacak oy pusulalarıyla ilgili diger hususlar Yüksek Seçim Kurulu

tarafından belirlenir. Yüksek Seçim Kurulu, oy pusulalarını kendisi bastırabilecegi gibi

gerektiginde uygun görecegi il seçim kurulları vasıtasıyla bastırmaya da yetkilidir. Yapılacak

seçimlerde, 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri

Hakkında Kanunun bu bende aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

e) Üç asıl ve iki yedek üye birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren

nitelikleri yitirmemis idari yargı hâkim ve savcıları arasından, idari yargı hâkim ve savcıları

tarafından Yüksek Seçim Kurulunun gözetim ve denetiminde seçilir. Bölge idare

mahkemelerinin bulundugu illerde, il seçim kurulunun gözetim ve denetimi altında yapılacak

bu seçimlerde, o bölge idare mahkemesinde ve yargı çevresi içerisinde kalan yerlerde görev

9 / 9

yapan idari yargı hâkim ve savcıları oy kullanır. Bu seçimler hakkında da (d) bendi hükümleri

uygulanır.

Birinci fıkranın (a), (b), (d) ve (e) bentleri uyarınca seçilen Hâkimler ve Savcılar

Yüksek Kurulunun asıl üyeleri bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten sonraki otuzuncu günü

takip eden is günü görevlerine baslarlar.

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun

Yargıtaydan gelen asıl ve yedek üyelerinin görevleri, seçilmis oldukları sürenin sonuna kadar

devam eder. Bu üyelerden görev süresini tamamlayanların yerine birinci fıkranın (c) bendi

uyarınca seçilenler sırayla göreve baslarlar.

Bu madde uyarınca seçilen üyelerin göreve baslamasını müteakip yapılacak ilk Kurul

toplantısında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Danıstaydan gelen asıl ve yedek

üyelerinden ad çekme suretiyle belirlenen bir asıl ve bir yedek üyesinin görevi sona erer.

Kalan asıl ve yedek üye ise seçilmis oldukları sürenin sonuna kadar görevlerine devam eder.

Bu üyelerden görev süresini tamamlayanların yerine birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca

seçilenler göreve baslarlar.

Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri uyarınca seçilen üyelerden, üçüncü ve dördüncü

fıkra uyarınca göreve baslayanların görev süresi, birinci fıkranın (a), (b), (d) ve (e) bentleri

uyarınca seçilen diger Kurul üyelerinin görev süresinin bittigi tarihte sona erer.

İlgili kanunlarda gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar, Hâkimler ve Savcılar

Yüksek Kuruluna seçilen asıl üyeler, Yargıtay daire baskanı için ilgili mevzuatında öngörülen

tüm malî ve sosyal haklar ile emeklilik hakkından aynen yararlanırlar. Ayrıca, Kurulun

Baskanı dısındaki asıl üyelerine, 30000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan

katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir.

İlgili kanunlarda düzenleme yapılıncaya kadar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu,

a) Anayasa hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, yürürlükteki kanun hükümlerine

göre Kurul seklinde çalısır.

b) İkinci fıkra uyarınca asıl üyelerinin göreve basladıgı tarihten itibaren bir hafta

içinde Adalet Bakanının baskanlıgında toplanır ve bir geçici Baskanvekili seçer.

c) En az onbes üye ile toplanır ve üye tam sayısının salt çogunlugu ile karar verir.

ç) Sekreterya hizmetleri Adalet Bakanlıgı tarafından yürütülür.

Bu madde hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar

uygulanır.

MADDE 23 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüge girer ve halkoyuna sunulması

halinde tümüyle oylanır.Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.