Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1824
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 8969
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 235
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 754
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 2016 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Okuyucularımıza Sunduğumuz Temel Bilgiler
KUTSAL KİTAP ANLAYIŞI-KİTAP-

ÖNSÖZ

İnsanlar, geniş bir coğrafyada yaşamaktadır. Bir dinin mensubu

olan insanlar, fikir, düşünce ve dünya şartlarının değişmesi neticesinde

birbirleriyle yakınlaşmaya ve birlikte yaşamaya başlamışlardır. Bu birliktelik

ve yakınlaşma, insanların birbirlerini daha iyi tanımaya sevk etmiş

ve bu durum, dinlerarası diyalog ihtiyacını doğurmuştur. Bu bağlamda da

iyi bir diyalog, dinî inanç ve ibadetlerin çıkış noktasını oluşturan kutsal

metinlerin/kitapların iyi anlaşılmasına dayanmaktadır. Kutsal metinlerin

ve kitapların iyi kavranması da dinlerin daha iyi anlaşılmasına imkân

vermektedir. Bu nedenle dinlerin temel kaynakları olan kutsal kitapları

çalışma konusu olarak ele almayı uygun gördük. Ancak dünyada çok

sayıda “din” bulunmaktadır. Bu dinlerin tamamının kutsal kitaplarını tez

konusu olarak incelemek mümkün değildir. Çünkü konunun kapsamını

sınırlandırmak, çalışmanın verimli olmasının bir gereğidir. Bütün dinlerin

kutsal kitaplarına yer verilmesi, konunun dağılmasına ve bilgilerin net

olarak ortaya konulmamasına yol açacaktır. Bu amaçla; konuyu belirli

dinlerle sınırlandırmak kaçınılmaz olmaktadır. Bu gereklilik göz önünde

bulundurularak araştırmanın kapsamı; “Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâmiyet”

olmak üzere üç din ile sınırlandırılmıştır.

Çalışmamızda ele aldığımız Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâmiyet’te

dinî anlayış ve tatbikat, hemen hemen tümüyle kutsal metinlere/

kitaplara dayanmaktadır. Bu durumda her üç dinin, dinî anlayış ve

uygulamalarında kutsal metinleri anlamanın ve yorumlamanın önemli bir

yeri olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Biz de önemini göz önünde tutarak,

bu alandaki boşluğun doldurulmasına katkıda bulunabilmek amacıyla

Yahudilik’te, Hıristiyanlık’ta ve İslâmiyet’te “Kutsal Kitap Anlayışı”nı

incelemeyi faydalı bulduk.

“Kutsal Kitap Anlayışı (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm

Örneği)” adlı bu çalışmamızda; konunun kavramsal çerçevesini oluşturan

kavramlar analiz edilmiş ve birbirleriyle münasebetleri ortaya

konulmuştur. Konunun kavramsal çerçevesi belirlenirken her dinin

kutsal kitabı ile ilgili kavramların açıklanması yolu benimsenmiştir.

Bu bağlamda Yahudiliğin Kutsal Kitap anlayışı hususunda Tora başta

olmak üzere, otorite olarak kabul edilen diğer Kutsal Metinler kullanılmıştır.

Ayrıca Yahudi Kutsal Kitabı ile ilgili olarak yazılmış diğer

Mehmet Alparslan 8 lan Küçük

kaynak eserlerden ve internet sitelerinden de yararlanma yoluna gidilmiştir.

Hıristiyanlığın Kutsal Kitap anlayışı konusunda da Hıristiyan

Kutsal Metinleri yanında Konsil Kararları’ndan, Hıristiyan kaynaklardan

ve internet sitelerinden de faydalanılmıştır. İslamiyet ile

ilgili bölümde ise Kur’an-ı Kerim esas alınmış ve bununla birlikte bu

konuda yazılmış olan eserlerden istifade etme yönüne gidilmiştir.

Deskriptif bir yaklaşımla ele alınan çalışmamız; Giriş, dört Bölüm

ve Sonuç’tan oluşmaktadır. Giriş kısmında “kitap”, “kutsallık” ve “kutsal

kitap” kavramlarının açıklamalarına yer verilmiştir. Ayrıca bu bölümde

diğer dinlerin kutsal kitapları hakkında genel bilgiler de konu edilmiştir.

Çalışmamızın Birinci Bölümü’nde; “Yahudilik’te Kutsal Kitap

Anlayışı” ve bu çerçevede Yahudiliğin kutsal kitaba genel bakışı ele

alınmıştır. Bu Bölüm’de Kutsal Kitabın vahyi, derlenmesi, yazılması,

muhtevası, anlaşılması ve yorumu da konu edilmiştir. Burada ayrıca

Kutsal Kitabın Yahudilerin günlük ve dinî hayatındaki yeri, önemi ve

farklı Yahudi ekollerinin kutsal kitaba bakışı da irdelenmiştir.

İkinci Bölüm’de ise “Hıristiyanlık’ta Kutsal Kitap Anlayışı” ele

alınmıştır. Bu bağlamda Hıristiyan Kutsal Kitabın vahyi, yazılması,

toplanması, muhtevası ile Hıristiyanlığın Kutsal Kitaba genel bakışı

işlenmiştir. Bu bölümde ayrıca Kutsal Kitabın Hıristiyanların günlük

ve dinî hayatındaki yeri ve Hıristiyan Mezhepleri’nin Kutsal Kitap

anlayışı da incelenmiştir.

Üçüncü Bölüm’de “İslamiyet’te Kutsal Kitap Anlayışı” konu

edilmiş ve bu çerçevede Kutsal Kitabın nazil olması, yazılması, anlaşılması

ve yorumlanması incelenmiştir. Burada ayrıca Müslümanların

genel anlamda Kutsal Kitap anlayışı ile İslâm Mezheplerinin bu konudaki

görüşlerine de yer verilmiştir.

Dördüncü Bölüm’de de Kur’an-ı Kerim’in Yahudi ve Hıristiyan

Kutsal Kitaplarına bakışı ortaya konulmuştur.

Sonuç Bölümü’nde ise genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Bu çalışmamızda kaynak, plân, yönlendirme ve fikirleriyle büyük

yardımını gördüğüm babam Prof. Dr. Abdurrahman KÜÇÜK’e;

çalışmamızın plânı ve programlanmasına katkısı, danışmanlığı ve

desteğiyle yardımcı olan hocam Doç. Dr. Mehmet KATAR’a ve emeği

geçen herkese teşekkürü bir borç bilmekteyim.

Dr. Mehmet Alparslan KÜÇÜK

Ankara 2009

SONUÇ

Çalışmamızda Yahudilik’te, Hıristiyanlık’ta ve İslâmiyet’te

“Kutsal Kitap” anlayışı ele alınmış ve her üç dinin bu konudaki görüşleri

ortaya konulmuştur.

Bu çerçevede Yahudilik’te Kutsal Kitap denilince Yazılı Edebiyat

olarak değerlendirilen Tanah, Sözlü Edebiyat olarak değerlendirilen ve

Tanah’ın yorumunu ihtiva eden Talmut anlaşılmaktadır. Tora, Nebim ve

Ketubim bölümlerinin baş harflerinden meydana gelen Tanah, ibadet ve

günlük hayatta ana kaynak olmuştur. Ancak Tanah’ın anlaşılmasında meydana

gelen güçlükler onun yorumlanması ihtiyacını doğurmuş ve bu ihtiyaç

neticesinde Talmut ortaya çıkmıştır. Talmut’un ortaya çıkmasından sonra

kutsal kitap anlayışı konusunda ihtilaflar oluşmuş ve bu ihtilaflar Yahudi

Mezhepleri arasında da kendisini göstermiştir.

Hıristiyanlık ise Hz. İsa’yı hem doğrudan doğruya vahiy hem de vahyin

kaynağı olarak görmesiyle Yahudilik’ten farklı bir anlayış ortaya koymaktadır.

Bu çerçevede Hıristiyanlık, İsa’yı vahyin kendisi, havarileri resul,

ilham veya esini ise kutsal metnin kaynağı olarak görmektedir. Bu ilham veya

esinler sayesinde dört İncil, Elçilerin İşleri, değişik kimseler tarafından kaleme

alınmış Yirmibir Mektup ve Yuhanna’nın Vahyi oluşmuştur.

Hıristiyanlar, Tanah’ı Eski Ahit olarak nitelendirmiş, kendi ellerindeki

metinleri ise Yeni Ahit olarak adlandırmıştır. Onlar bunun da ötesinde,

Eski Ahit olarak adlandırdığı Yahudi Kutsal Metinleri’nin tümünü, hatta

bazı eklemeler de yapmak suretiyle kendi kutsal kitabının önüne eklemiş ve

hepsine birden Türkçe “Kitabı Mukaddes (Kutsal Kitap)” demiş ve bu

kitapları Hıristiyan kutsal kitabı olarak kabul etmişlerdir. Hıristiyanlık’ta

Kutsal Kitap gerek ibadetlerde gerekse günlük hayatta önemli rol oynamaktadır.

Ancak Hıristiyanlığın geniş bir alana yayılması, kutsal kitabın anlaşılmasının

zorlaşması onun yorumlanması ihtiyacını doğurmuş ve bu ihtiyaç

doğrultusunda kutsal kitap yorumlanmıştır. Ancak Bu konuda Hıristiyan

Mezhepleri arasında farklı görüşler meydana gelmiştir.

İslamiyet’te Kutsal Kitap, Kuran-ı Kerim’dir. Kuran-ı Kerim, gerek

günlük hayatta gerekse ibadetlerde temel esastır. Kuran’ın dilinin

Arapça olması ve İslamiyet’in sınırlarının genişlemesi Kuran’ın yorumlanması

(tefsir) ihtiyacını doğurmuştur. İslam mezheplerinde; Yahudi ve

Hıristiyan mezheplerinde görülen anlayış farklılığı kendisini fazla hissettirmemekte

ancak nüanslarda bazı farklılıklar görülmektedir.

Mehmet Alparslan 158 lan Küçük

Yaptığımız araştırmada dünyanın birçok dininde olduğu gibi Yahudilik’te,

Hıristiyanlık’ta ve İslâmiyet’te bir kutsal kitap anlayışının bulunduğu

görülmektedir. Bu çerçevede her üç dinde de Kutsal Kitabın önemli bir yer

tuttuğu ve dinlerin temelini oluşturduğu anlaşılmaktadır. Ancak Yahudilik,

Hıristiyanlık ve İslâm’ın kutsal kitap konusundaki bu benzerlikler, kitapların

mahiyeti ile ilgili ayrıntılara girildikçe değişmekte ve farklılaşmaktadır. Bu

bağlamda Yahudilik Kutsal Kitap kavramıyla sadece kendi Kutsal Metinlerini

anlamakta ve bunların dışında hiçbir dinin metinlerini kutsal kitap olarak kabul

etmemektedir. Buna karşı Hıristiyanlık, Yahudiliğin kutsal metinlerini kabul

ederken Kuran’ı reddetmekte; ayrıca kendi kutsal metinlerinin oluşumunu da

Yahudilik’ten ve İslâmiyet’ten farklı bir biçimde algılamaktadır.

İslâm Dini’nde ise Yahudi ve Hıristiyan Kutsal Kitapları kabul

edilmekte ancak bu metinlerin tahrife uğradığı, eldeki tek sağlam metnin

Kuran-ı Kerim olduğu vurgulanmaktadır. Bütün bu farklı yaklaşımlar her

üç dinin de, bir kutsal kitap inancına sahip olduğunu ancak kitapların sayısı

ve muhtevası konusunda ayrı tavır takındıklarını ortaya koymaktadır. Yahudilik

ve Hıristiyanlık gibi dinlerde bu farklılık, mezheplerin kendi kutsal

kitaplarına bakış ısında görülmekte ve bu konuda bir mezhebin benimsediğini

bir başka mezhep reddedebilmektedir. Bu çerçevede Reformist Yahudiler

diğer Yahudilerin kabul ettiği Talmud’u; Protestan Hıristiyanlar ise

Katolik ve Ortodokslar’ın benimsediği apokrif kitapları reddetmektedir.

Bu dinlerin kutsal metinlerin oluşumuna bakış ısından da farklılıklar

bulunmaktadır. Yahudilik ve İslâmiyet kutsal metinlerini ilahî vahyin bir ürünü

olarak görmekte ve bunların bir harfinin bile değişmediğini savunmaktadır.

Hıristiyanlık ise Kutsal Kitabı değil de İsa’yı canlı bir vahiy olarak görmekte,

İncilleri ise bu canlı vahyin yani İsa’nın hayat hikâyesi olarak değerlendirmektedir.

Onlara göre bu canlı vahyi sonradan kaleme alan İncil yazarları bunu

kendi bilgi, birikim ve kelime kapasiteleri ile yapmıştır. Bu nedenle İnciller’in

tüm kelime ve harfleriyle ilahî vahyin ürünü olduğunu savunmamakta, önemli

olanın bu kelimeler ile verilen mesaj olduğunu vurgulamaktadır.

Yahudilik’te, Hıristiyanlık’ta ve İslâmiyet’te kutsal kitaplara yüklenen

misyon ve bu kitapların günlük ibadetlerdeki kullanımında ise paralellikler

görülmektedir. Her üç din de kendi kutsal metinlerini ibadetlerde kullanmaktadır.

Ancak ibadetlerde Hıristiyanlık, kutsal kitabın muhtevası konusunda farklı

davranıp Yahudi Kutsal Kitabını da kendi kutsal kitapları içerisinde değerlendirdiği

gibi bazı Yahudi metinlerini ibadetlerde de kullanmaktadır.Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.